1-   حین داخل شدن استاد به صنف احترام شود (سرمشر دقت بگوید).

2-   استاد احترام محصلین  را بپذیرد .

3-   استاد سلام بدهد.  

4-   احوال پرسی از محصلین (چه حال دارید مشکل ندارید وبرای درس حاضر هستند).

5-   حاضری گرفتن وبعدا در ژور نال انرا معامله کند .

6-   تجهیزات  وتامینات  درسی   ازقبیل کمپیوتر . پرجکتور .چپتر .مارکر .میز وچوکی وغیره را کنترول نماید.

7-   محصلین را حاضر ساختن درصنف  (جسما وروحا) .

8-   عنوان درس گذشته را بالای تخته نوشته کردن ( از دونفر محصلین پرسیدن )وثبت ژورنال.

9-   عنوان درس جدید را بالای تخته نوشته کردن وآنرا بوضحات کامل توسط سلاید ها  تشریح نمودن (ازدونفر محصل سوال کردن) وکی ها درس جدید را مرور کرده است.

    10-بعضی کلمات واصطلاحات را بالای تخته نوشته کردن ومحصلین را از آن آگاه ساختن تا بفهمند .

11- درجریان درس شاگرد محوری را مراعات کردن (25% استاد و75% محصلین بالای درس تماس گرفتن .

12- درجریان درس بعضی کلمات مناسب بخاطر خواب بردگی ویا رفع خستگی یاد آوری کند.

13-درس جدید را بار دوم تکرارنمودن تا ذهنیشن محصلین گردد.

14-کارخانگی دادن برای محصلین از سلایدها که تدریس گردیده است برای فردای همانروز.

15- عنوان درس آینده را بالای تخته نوشته کردن ومحصلین را تنبه  کردن تا محصلین آمادگی داشته باشد.

16- برای درس جدید استاد آماده گی واحضارات کامل داشته میباشد تا درس معیار ی واساسی به پیش برده شود   یعنی بالاتر از حد توقع باشد که تا  شکایت دربین نباشد.

17- پیش ازر فتن در داخل صنف قهوار ه پوزیشن ولباس استاد منظم باشد تا سبب بعضی حرکات در داخل صنف نگردد.

18- استاد باید پیش از محصلین داخل صنف وبعد از محصلین خارج گردد تا تجهیزات وتامینات درسی محفوظ بماند .

19- استاد باید حتمی محصلین را  ارزیابی کند و بعد از ختم درس به آنها کار نمایند.

20- استاد باید بدون کدام چون وچرا با هر محصلین بشکل انفرادی بیبیند.

21- استاد باید با صدای بلند وزیر وبم درس را تشریح نماید.

22- استاد باید از اول صنف الی اخیر صنف محصلین را در کنترول خویش داشته باشد.

23- استاد باید شناسائی محصلین را داشته باشد ازقبیل کدام محصل شاکی . ترسو. ضعیف .قوی وخاموش است .

24- استاد باید محصلین را از لحاظ دید وشینوای بشناسد تا مشکل نداشته باشد در ارتباط تدریس اگر میداشته باشد محصلین که تکلیف دارد به  پیشروی صنف آورده شود.

25- استاد باید محصلین لایق را تشویق ومحصلین تنبل را سر زنش نماید.

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم مهر ۱۳۸۹ساعت 14:38  توسط  خواجه فضل الرحمن :فضلی :  |