اکادمی ملی نظامی یک کانون علمی وفرهنگی درکشور بوده  و  مهد پرورش افسران جوان، بالنده،  پرتوان ونیرومند  برای اردوی ملی میباشد.

اکادمی ملی نظامی اولین اکادمی است که درسال 1384هـ ش درشهر کابل ایجاد وتاسیس گردید واز بدو تاسیس اش تا حال مدت شش سال میگذرد وتا ایندم دو دوره به سویه لسانس فارغ داده است.

اکادمی درتشکیل خویش قوماندانی ، معاونیت درامور تعلیم وتربیه ، ریاست ارکان دربخش اداره  ، لوای محصلین بخاطر ترتیب وتنظیم هرچه بیشتر وخوبتر سوق واداره محصلین وچهارده  دیپارتمنت وفعلا  پنج رشته اکادمیک و PCB دارد ودرنظراست که در آینده نزدیک دارای 9 رشته اکامیک و9 رشته نظامی  گردد مانند :

1.    دیپارتمنت کمپیوترساینس .

2.    دیپارتمنت انجینری ساختمانی .

3.    دیپارتمنت حقوق .

4.    دیپارتمنت لسان وفرهنگ .

5.    انجینری عمومی  .

6.    دیپارتمنت اداره ورهبری  .

7.    دیپارتمنت  تحقیقات علوم نظامی .

8.    دیپارتمنت تاریخ .

9.    دیپارتمنت ساینس .

10.                       دیپارتمنت عقیدتی وفرهنگی .

11.                       دیپارتمنت تربیه بدنی .

12.                       دیپارتمنت ریاضی .

13.                       دیپارتمنت علوم اجتماعی .

14.                       رشته PCBیعنی میدیکل .

 

همچنان اکادمی ملی نظامی  مسلکهای نظامی ذیل را نیز دارا میباشد:

1.    توپچی .

2.    تانک زرهدار.

3.    نقلیه .

4.    لوژستیک .

5.    پیاده .

6.    استحکام .

7.    هوائی .

8.    کماندو.

9.    مالی .

اکادمی ملی نظامی به سیستم جدید مطابق  به معیارهای ملی وبین المللی در کشور عرض اندام نموده است وازتمام سیستم های تکنالوژی برخوردار میباشد .

 

 

اکادمی ملی نظامی امروزی با حربی پوهنتون سابق به شکل کلی از هم تفاوت دارد .

 اکادمی ملی نظامی دارای چهار اصول انکشافی میباشد و حربی پوهنتون سابق فقط  دارای یک اصول انکشافی بود آنهم عبارت ازاصول انکشاف تعلیمات نظامی ویس .

اصول انکشافی اکادمی امروز ی قرار ذیل میباشد:

1.    اصول انکشاف اکادمیک .

2.    اصول انکشاف تعلیمات نظامی  .

3.    اصول انکشاف اداره و رهبری  .

4.    اصول انکشاف تربیت بدنی ویا فزیکی .

اکادمی ملی نظامی نه تنها در افغانستان بلکه درسطح منطقه ازحیثیت فوق العاده عالی برخوردارمیباشد ودرسطح منطقه کم نظیرمیباشد .

اکادمی ملی نظامی درسطح منطقه ازطرف پوهنتونهای کشور وجامعه بین المللی کمک میگردد ومورد تائید شان قرار گرفته است .

اکادمی ملی نظامی امروز ازامکانات فوق العاده خوب ازلحاظ تجهیزات کمپیوتر ی ، لوژستیکی ، اعاشه ، اباطه ، جای بودوباش ، تعلیم وتربیه بسویه ملی وبین المللی مجهز میباشد .

اکادمی ملی نظامی اولین اکادمی است که ازتمام امکانات درسطح مملکت ازهر لحاظ آماده است که یک محصل را به سویه لسانس  الی  ماستری وداکتری ورفتن بخارج تنظیم  نماید .

یک محصل میتواند درظرف چهارسال9 رشته اکادمیک و9 رشته نظامی را دراکادمی با داشتن استادان مجرب وتحصیل کرده وهمکاری همکاران امریکائی وترکی به پیشببرد .

یک محصل میتواند دراکادمی ملی نظامی چهارلسان خارجی را مانند انگلیسی ، ترکی ، آلمانی وفرانسوی فراه گیرد.

یک محصل میتواند دراکادمی مدت چهارسال را  با هرنوع امکانات با داشتن امتیازات فوق العاده خوب مانند  مدد معاش، اعاشه سه وقته، اباطه خوب واتاق های خواب آیرکندیشن دار برای استراحت ودرسخانه های مجهزبا سیستم کمپیوتری ودیگروسایل مصروفی حتی تا سرحد سلمانی خانه وتشنابهای با آب گرم ، میدانهای سپورت ، وسایل ووسایط حمل ونقل محصلین وغیره  سپری  نماید .

محصلین اکادمی ملی نظامی با  محصلین پیشین پوهنتون ها واکادمی ها درکشور از هرحیث فرق بکلی دارد حتی مقایسه آن با این اکادمی ملی نظامی نهایتآ برابرنمیباشد.

محصلین میتوانند از لابرتوارهای فوق العاده مجهز با سیستم های جدید واصول علم معاصر درعرصه علم کمپیوتر تدریس بیبینند.

اکادمی ملی نظامی کورسهای به سویه جامعه بین المللی را امروز در اکادمی تدریس مینمایند.

اکادمی ملی نظامی هرسال محصلین جدید فارغین صنوف دوازده باشد از سراسر کشور  جذب مینماید.

اکادمی ملی نظامی از فارغین صنوف دوازدهم امتحان کانکور اخذ مینماید وبعد از سپری شدن امتحانات کانکور با اخذ نمرات خوب جذب اکادمی میگردد وسپس دراکادمی شامل میشود ودرصورت شمولیت به اکادمی تمام مشکلات شان ازهرلحاظ که باشد  بدوش اکادمی میباشد مرفوع میگردد والی محصلین بتوانند که دوره چهار ساله اکادمی را به اتمام برساند تا از این طریق مصدر خدمت خوبتر بدولت ، ملت ووطن  گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم مهر ۱۳۸۹ساعت 14:45  توسط  خواجه فضل الرحمن :فضلی :  |